วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

 
มีจิตสาธารณะ
 
การร่วมรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่
 
 
           การทำความสะอาดห้องเรียนโดยที่ครูไม่ได้สั่งหรือใช้ให้ทำ
เเละทำด้วยความเต็มใจมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดห้องเรียน               ร่วมเเรงร่วมใจช่วยกันปันลูก EM  ไปช่วยบำบัดนำเสียบริเวณ
พื้นที่ที่นำถ่วมเป็นเวลานานๆทำให้มีกลิ่นเหม็นเเละยังสร้างความสามัคคีอีกด้วย


                                              รักความเป็นไทย


              การสวดมนต์ไหว้พระในวันพุทธครอบรอบ2600ปี หรือ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้เป็นเทศกาลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิชาขบูชา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันวิชาขบูชา 
         การไปทำบุญสวดมนต์ไหว้พระในวันเข้าพรรษาที่วัดศรีคูรเมือง

 
อยู่อย่างพอเพียง

 
        กระปุกออมสินของนางสาวประภาพร กองสมบัติ มีกระปุกออมสินไว้เพื่อเก็บ ออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายที่โรงเรียน หรือบ้างครั้งก็เก็บวันละ 10 บาทเพื่อเป็น ค่าสมัครเรียนต่อโดยที่จะไม่ได้ไปรบกวนเงินของผู้ปกครอง

 
                         นนำเงินมาโรงเรียนวันละ 20-30 บาท เพื่อมาซื่อข้าวเเต่บางวันดิฉันก็ห่อข้าวมาโรงเรียนเพื่อลดรายจายในครอบครัวค่ะ                                                       ใฝ่เรียนรู้


                 รู้จักการเข้าไปอ่าหนังสือเพื่อเติมตัวสอบการความรู้ที่เเปลกใหม่ในการเรียนเพื่อให้มีความรู้รอบด้าน   โดยจากการไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดหรือจากสืออินเทอร์เน็ตต่างๆ การเข้าติว gat,pat ที่หอประชมสำนักงานเขตหนองบัวลำภู เป็นการเสริมสร้างความรู้เดิมให้เข้ามากขึ้นและสามารถเข้าใจในสิ่งที่แปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี

 
มุ่งมั่นในการทำงาน

 
             มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่คุณครูสั่งเพื่อที่งานจะได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยการใช้ความคิดวิเคราะห์ปรึกษาเเลกเปลี่ยนความคิดกับเพือนในห้องเรียน


                    มุ่งมั่นใการทำงาน ฝึกน้องสีเเสดทุคนร้องเพลงกีฬาสีปีพ.ศ. 2554  ก่อนจะถึงวันกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเเข่งขัน

                                                     มีวินัย

 
           ระเบียบวินัยที่ทางโรงเรียนกำหนดคือนักเรียนต้องใส่ถุงเท้ายาว แล้วพับ ทรงผมนักเรียน ติดเข็ม ปักจุดให้ถูกต้องตามระดับชั้นเรียนที่ตนเองกำลังศึกษา นักเรียนเป็นผู้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนกำหนด

 
มีวินัย เป็นนักเรียนที่ดีของคุณคูร เเต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ซื่อสัตย์ สุจริต

                เมื่อยืมสิ่งของของผู้อื่นเเล้วควรนำเอามาคืน ตรงตามเวลา ที่นัดหมายไว้กับคุณครูหรือเพื่อนๆ  ต้องมีความสื่อตรงไม่คิดอยากได้ของคนอื่น
    เป็นของของตนเอง


รักชาติ ศาส กษัตย์

 
ทำกิจกรรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับเพื่อนๆๆในห้องเรียน
โดยการกราบไหว้เคารพศาสน์เเละพระมหากษัตย์

 
สืบสานประเพณีไทยในการไปทำบุญถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาที่วัดศรีคณูเมือง ร่วมกับเพื่อนๆเเละคุณครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น